E-mailen: contact@internetwaanzin.nl
Wij beantwoorden e-mails doorgaans binnen 2 uur op werkdagen.

Telefoonnummer: 053-7600099
Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00.

InternetWaanzin.nl
Stuurhut 8
3863TD Nijkerk

Vergelijk direct de beste internet aanbiedingen

Mijn postcode?
  • Top internet aanbiedingen
  • Gratis overstappen
  • Alle internet abonnementen

Algemene voorwaarden InternetWaanzin.nl


Artikel 1: Definities Overeenkomst / De Overeenkomst: Afspraken vastgelegd in bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, een document of formulier op grond waarvan door InternetWaanzin.nl één of meerdere diensten worden verricht. Voortvloeiende uit deze overeenkomst kunnen vervolgovereenkomsten ontstaan zoals bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, een Internet-contract tussen koper en aangesloten Internet-provider.

Internet-contract: Contract tussen koper en een aangesloten Internet-provider inzake levering van INTERNET en daaraan gerelateerde producten en diensten.

Dienstverlening / Diensten: Waar in deze algemene voorwaarden over Dienstverlening of diensten wordt gesproken moet hieronder worden verstaan de verschillende diensten die InternetDealer.nl biedt. Hierbij kan bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, gedacht worden aan de bemiddeling van InternetDealer.nl tussen koper en aangesloten Internet-provider tot het aangaan van een Internet-contract, verstrekken van relevante INTERNET informatie, postcode check om voor de koper beschikbare INTERNET abonnementen te tonen, en verkoop van hardware en overige producten.

Koper: Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over "koper" moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met InternetDealer.nl een overeenkomst aangaat en of via InternetDealer.nl een Internet-contract aangaat met één van de aan InternetDealer.nl aangesloten Internet-providers, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

Aangesloten Internet-providers: KPN, Vodafone, Telfort Internet, Tele2, UPC, XS4ALL, Online, Ziggo, Vodafone, Digitenne. In een Internet-contract tussen koper en aangesloten Internet-provider gelden de algemene voorwaarden van de Internet-provider.

Content: Alle gegevens, bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, teksten en afbeeldingen, die te vinden zijn op InternetDealer.nl.

Levering: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering" en of "levering (van zaken)", wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

InternetWaanzin.nl: de website InternetWaanzin.nl wordt beheerd door Creative Media Art gevestigd te Nijkerk, Van Curlerstraat 2, 3862AV met KVK inschrijving 32122734.

Artikel 2: Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de aanbiedingen van InternetWaanzin.nl en op alle door InternetWaanzin.nl aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op alle door InternetWaanzin.nl geboden diensten.

2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

3. Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met de algemene voorwaarden van InternetWaanzin.nl, dan is slechts het in de algemene voorwaarden van InternetWaanzin.nl bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de algemene voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.

4. Door gebruik te maken van de website InternetWaanzin.nl en/of de diensten van InternetWaanzin.nl verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en verklaart u tevens onvoorwaardelijk volledig akkoord te gaan met de inhoud hiervan.

5. De dienstverlening van InternetWaanzin.nl aan koper eindigt wanneer koper via InternetWaanzin.nl een Internet-contract is aangegaan met één van de aangesloten Internet-providers.

a. Koper wordt vanaf het moment van het aangaan van een Internet-contract met een aangesloten Internet-provider door de aangesloten Internet-provider zelf op de hoogte gehouden van wijzigingen als bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, wijzigingen in de tarieven en/of voorwaarden. InternetWaanzin.nl kan hier geen invloed op uitoefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk voor worden gesteld en/of verantwoordelijk voor worden gehouden.

b. Indien een koper een wijziging van de aangesloten Internet-provider niet wenst te accepteren, dient de koper, indien de voorwaarden van de aangesloten Internet-provider dit toelaat, bij de aangesloten Internet-provider zelf op te zeggen.

c. Wanneer koper een Internet-contract aangaat met een aangesloten Internet-provider, of hiertoe een aanvraag doet, wordt koper geacht akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden van de desbetreffende aangesloten Internet-provider.

6. De dienstverlening van InternetWaanzin.nl aan koper eindigt wanneer koper van een aangesloten Internet-provider te horen heeft gekregen dat deze, door bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, technische, geografische of administratieve factoren, geen gebruik kan maken van de diensten van de aangesloten Internet-provider.


7. Na de situaties beschreven in artikel 2 lid 5 jo. Artikel 2 lid 6 dezes is er geen sprake meer van een overeenkomst, in welke hoedanigheid dan ook, tussen InternetWaanzin.nl en koper, en kan koper geen aanspraak meer maken op door InternetWaanzin.nl geleverde diensten, dit ter beoordeling van InternetWaanzin.nl.

Artikel 3: De overeenkomst & het Internet-contract 1. De overeenkomst tussen koper en InternetWaanzin.nl wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. De koper verplicht zich volledige medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hierbij kan bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, gedacht worden aan het verstrekken van nadere gegevens aan InternetWaanzin.nl zodat InternetWaanzin.nl haar dienstverlening naar behoren kan uitvoeren.

3. Volgens artikel 2 lid 5 en Artikel 2 lid 6 dezes wordt de overeenkomst tussen koper en InternetWaanzin.nl bij het voordoen van de in die artikelen beschreven situaties automatisch beëindigt.

4. Het Internet-contract tussen koper en de aangesloten Internet-provider wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Dit Internet-contract wordt volgens de voorwaarden van de Internet-provider stilzwijgend verlengd, tenzij anders is overeengekomen.

a. Voor het annuleren van een Internet-contract geldt een termijn van 14 kalenderdagen (binnen kantooruren) nadat u de aanvraag heeft bevestigd aan InternetWaanzin.nl.

b. Binnen de annuleringstermijn kunt u uw Internet-contract kosteloos annuleren door uw opzegging via de klantenservice van de desbetreffende provider door te geven. Na de annuleringstermijn kunnen door de aangesloten Internet-provider kosten aan de koper worden berekend.


Artikel 4: Ontbinding van de overeenkomst & Ontbinding van het Internet-contract 1. InternetWaanzin.nl is, naast de genoemde gronden vermeld in de wet, gerechtigd de overeenkomst met de koper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij zich in staat van faillissement of surséance van betaling bevindt, en indien door die wederpartij nog verplichtingen zijn te voldoen;

2. De aangesloten Internet-providers zijn, naast de genoemde gronden vermeld in de wet, gerechtigd het Internet-contract met de koper zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij zich in staat van faillissement of surséance van betaling bevindt, en indien door die wederpartij nog verplichtingen zijn te voldoen;


Artikel 5: Prijzen 1. Alle op InternetWaanzin.nl vermelde prijzen zijn afkomstig van de aangesloten Internet-providers.

2. Alle op InternetWaanzin.nl vermelde prijzen zijn inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.

3. Alle op InternetWaanzin.nl vermelde prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden.

4. Alle berekeningen van de kosten per jaar gelden enkel ter informatieverschaffing, en maken geen onderdeel uit van gecommuniceerde aanbiedingen op deze site. De berekeningen worden met zorg samengesteld. Toch kunnen berekeningsfouten en of typefouten niet worden uitgesloten. U kunt aan deze berekeningen derhalve geen rechten ontlenen.


Artikel 6: Privacy 1. Tot de koper herleidbare gegevens verkregen via InternetWaanzin.nl worden opgeslagen in een beveiligde database. InternetWaanzin.nl speelt deze gegevens enkel door aan derden indien InternetWaanzin.nl daar volgens artikel 9 lid 2 dezes expliciet toestemming van de koper voor heeft gekregen.

2. Koper heeft altijd recht op inzage in welke tot hem/haar herleidbare gegevens InternetWaanzin.nl bij houdt. Dit kan enkel schriftelijk met een aangetekende brief (InternetWaanzin.nl, Stuurhut 8 3863 TD te Nijkerk) worden aangevraagd. Mocht het verstrekken van deze tot de koper herleidbare gegevens gepaard gaan met kosten voor InternetWaanzin.nl, dan is InternetWaanzin.nl gerechtigd deze kosten te verhalen op koper.

3. Koper heeft altijd recht op verwijdering van de tot hem/haar herleidbare gegevens die InternetWaanzin.nl bij houdt. Dit kan enkel schriftelijk met een aangetekende brief (InternetWaanzin.nl, Stuurhut 8 3863 TD te Nijkerk) worden aangevraagd. Mocht het verwijderen van deze tot de koper herleidbare gegevens gepaard gaan met kosten voor InternetWaanzin.nl, dan is InternetWaanzin.nl gerechtigd deze kosten te verhalen op koper.

Artikel 7: De koper 1. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van- en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij InternetWaanzin.nl verstrekt heeft.

2. Indien de koper een rechtspersoon is wordt het aangaan tussen een overeenkomst tussen koper en InternetWaanzin.nl of een Internet-contract tussen koper en aangesloten Internet-provider geacht gedaan te zijn door daartoe (statutair) bevoegde personen / vertegenwoordigers van de rechtspersoon.

3. Schade aan InternetWaanzin.nl, of aan de met InternetWaanzin.nl samenwerkende partijen als bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, de aangesloten Internet-providers, voortkomend uit het opgeven van onjuiste gegevens door de koper, het niet zorgvuldig invullen van aan de koper gelieerde gegevens, of het willens en wetens afsluiten van een overeenkomst of Internet-contract terwijl van tevoren duidelijk is dat de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst of dit Internet-contract niet nagekomen konden worden, kan op de koper worden verhaald.


Artikel 8: Aansprakelijkheid 1. InternetWaanzin.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de aangesloten Internet-providers jegens de kopers.

2. Bij het aangaan van een Internet-contract door de koper met een aangesloten Internet-provider via InternetWaanzin.nl treedt InternetWaanzin.nl bij de totstandkoming van het Internet-contract enkel op als bemiddelaar. InternetWaanzin.nl kan nooit aansprakelijk worden gehouden voor enige schade van de koper voortvloeiende uit een via InternetWaanzin.nl aangegane rechtsbetrekking met een aangesloten Internet-provider.

3. Daar InternetWaanzin.nl geen invloed kan uitoefenen op daadwerkelijke beschikbaarheid, tijdige oplevering en of het functioneren van de producten / diensten van de aangesloten Internet-providers, kan InternetWaanzin.nl hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

4. De content op InternetWaanzin.nl is geheel onder voorbehoud. De content is afhankelijk van vele factoren waarop InternetWaanzin.nl vaak geen invloed heeft. Hierbij valt te denken aan, doch niet gelimiteerd, foutieve informatie in de databases van de aangesloten Internet-providers. InternetWaanzin.nl kan voor de content op de website InternetWaanzin.nl niet aansprakelijk worden gesteld.

5. InternetWaanzin.nl biedt haar kopers die overstappen van internetprovider de mogelijkheid aan om een gewenste overstapdatum aan te geven. InternetWaanzin.nl geeft deze gewenste overstapdatum automatisch door aan de nieuwe provider. Er zijn echter providers die geen gewenste overstapdatum mogelijkheid bieden. In alle gevallen geldt de definitieve overstapdatum die door de nieuwe provider wordt aangegeven. Deze datum kan dus voor, na- of op de aangegeven gewenste overstapdatum liggen. Koper verklaart akkoord te gaan met de mogelijkheid dat zijn / haar abonnement niet op de door hem / haar aangegeven datum ingaat en vrijwaart InternetWaanzin.nl en of de nieuwe en oude internet provider van mogelijke kosten, zoals bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, dubbele abonnementskosten, die hieruit voortvloeien.

Artikel 9: Overmacht Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten de macht van InternetWaanzin.nl om, die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van InternetWaanzin.nl kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf InternetWaanzin.nl, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden en belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien InternetWaanzin.nl door overmacht de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is InternetWaanzin.nl gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter keuze van InternetWaanzin.nl. Ingeval van overmacht kan de koper InternetWaanzin.nl niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 10: Toepasselijk recht Op de door InternetWaanzin.nl aangeboden content, de door InternetWaanzin.nl gesloten overeenkomsten en / of de door de aangesloten Internet-providers gesloten Internet-contracten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 11: Geschillenbeslechting Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door InternetWaanzin.nl aangegane overeenkomsten en door InternetWaanzin.nl verrichte handelingen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12: Slotbepaling 1. InternetWaanzin.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten toepasselijk te verklaren. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden worden van kracht 30 dagen na publicatie op de website van InternetWaanzin.nl.

2. Opzegging van een Internet-contract tussen koper en een aangesloten Internet-provider dient door de koper bij de aangesloten Internet-provider op de door de Internet-provider aangegeven wijze, zonder tussenkomst van InternetWaanzin.nl, te geschieden.

3. Wijzigingen van gegevens van de koper, als bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd, adresgegevens, dienen na het aangaan van een Internet-contract met een aangesloten Internet-provider op de door de aangesloten Internet-provider voorgeschreven wijze, zonder tussenkomst van InternetWaanzin.nl, te geschieden.